30 kwietnia 2021
Oferta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska, złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska złożył ofertę w trybie 19 a na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej   pn. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Oferta zostaje zamieszczona na Portalu Internetowy Gminy Miejskiej Iława www.ilawa.pl , Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Iławy.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty ( tj. 7.05.2021 do godziny 14.30) może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie na formularzu uwag do dnia 07  maja 2021 r., do godziny 14:30 w kancelarii Urzędu Miasta Iławy, pok.120 (I piętro), ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława lub pocztą elektroniczną na adres: jkaska@umilawa.pl 

Po upływie terminu, o którym mowa w sut.3 oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta Iławy zleci realizację zadania publicznego w formie wspierania działań, zawierają umowę z oferentem.

Pliki do pobrania:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net