Baner - Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny - podmioty

Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny

Tworzenie obszarów funkcjonalnych i działanie w ich ramach jest charakterystyczne dla nowej polityki przestrzennej, jaka realizowana ma być w obecnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. To zintegrowane podejście terytorialne – w odróżnieniu od podejścia sektorowego – zostało ukierunkowane na wykorzystanie wewnętrznych potencjałów terytoriów określonych nie administracyjnie, a funkcjonalnie. Istotna jest przy tym integracja działań publicznych w wymiarze przestrzennym oraz wielopoziomowy system zarządzania, wymagające restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji przy użyciu instrumentów właściwych polityce regionalnej.

Aby osiągnąć korzyści związane z funkcjonowaniem w ramach obszaru funkcjonalnego, 4 listopada 2013 roku przedstawiciele Gminy Miejskiej Ostróda, Gminy Miejskiej Iława, Gminy Ostróda, Gminy Iława, Gminy Miłomłyn, Gminy Morąg, Powiatu Ostródzkiego oraz partnerów wspierających (organizacji pozarządowych) pod pisali umowę partnerstwa w sprawie utworzenia Ostródzko - Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego. W jego skład wchodzą miasta: Ostróda i Iława, gminy wiejskie: Ostróda i Iława oraz miejsko - wiejskie: Miłomłyn i Morąg, a także powiat ostródzki na terenie gmin tworz ących OIOF. Zgodnie z typologią obszarów funkcjonalnych, jest to obszar funkcjonalny wymagający restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji przy użyciu instrumentów właściwych polityce regionalnej. Celem jego utworzenia jest podjęcie między jednostkami samorządu tyretorialnego (JST) ścisłej współ pracy w określonych dziedzinach, zmierzającej do rozwoju gospodarczego i społecznego całego obszaru.

Treść Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz opinie i sprawozdania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

W ramach działa OIOF opracowany został „ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”. Obejmuje on obszar, położony w granicach administracyjnych Ostródzko - Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Gminy Miejskiej Ostróda, Gminy Miejskiej Iława, Gminy Iława, Gminy Morąg i Gminy Ostróda. Celem strategicznym realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko - Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju gmin Ostródzko - Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego (OIOF) i dążeniu do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej i związanego z tym zmniejszenia zużycia energii finalnej, a także zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzan iu energii na terenie gmin OIOF oraz poprawę jakości powietrza.

Link do prezentacji pt. Klimat dla Iławy

Program gospodarki niskoemisyjnej dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net