17 maja 2017
Zarządzenie Burmistrza Miasta Iławy

Burmistrz Miasta Iławy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Rodzaj zadania (fragmenty)

  1. Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Iława wraz z udzieleniem dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty (Dz. U. z 2016r, poz. 1943 ze zm.), zwaną dalej ustawą o systemie oświaty.
  2. Celem zadania jest zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Iława, na warunkach określonych w art. 90 ust. 1 b ustawy o systemie oświaty oraz stosownej uchwale Rady Miejskiej w Iławie.
  3. Konkurs ofert dotyczy prowadzenia niepublicznego przedszkola na warunkach, o których mowa w art. 90 ust. 1 b ustawy o systemie oświaty. 
  4. Uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są organy prowadzące niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Miejskiej Iława, które zostały wpisane do ewidencji niepublicznych szkół, placówek oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez Gminę Miejską Iława.
  5. Zadanie określone w niniejszym konkursie obejmuje zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Iława, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu.
  6. Termin realizacji zadania obejmuje okres od1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2021 r.
  7. Oferty sporządzone na załączonym do ogłoszenia formularzu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2017 r. do godziny 14.00 w kancelarii Urzędu Miasta Iławy pok. 211 (I piętro), ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława. O ważności ofert decyduje data jej wpływu do Urzędu.
  8. Oferty należy składać w opieczętowanej i trwale zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Koperta powinna być zaadresowana i opisana następująco: Urząd Miasta Iława ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Na kopercie należy umieścić nazwę i dokładny adres Oferenta wraz z numerem telefonu.
  9. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegać ocenie.
Pliki do pobrania:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

Ciekawostki


pogoda.net