24 lipca 2020
Ogłoszenie: I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Iława, położonej w Iławie przy ul. Przemysłowej.

Iława, dnia 24.07.2020 r.

BURMISTRZ MIASTA IŁAWY ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Iława, położonej w Iławie przy ul. Przemysłowej.

 1. Lokalizacja: woj. Warmińsko-Mazurskie, powiat iławski, miasto Iława, ul. Przemysłowa.
 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona jest w strefie peryferyjnej miasta Iławy, w odległości około 4 km od centrum. Dojazd do nieruchomości możliwy jest ul. Przemysłową, główną ulicą w tej części miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa. Działka ma regularny kształt ze spadkiem w kierunku południowym. Na części działki o pow. około 0,1900 ha znajduje się skupisko drzew i krzewów. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi oraz zabudowa przemysłowo-składowa. Zbywana nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, a także nie ciążą na niej żadne zobowiązania.
 3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: obręb nr 6, działka nr 46/7 o pow. 1,1963 ha, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00043981/0.
 4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy nieruchomość położona jest na terenie zabudowy przemysłowo-składowej F-P3.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 995.000,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy). Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Iławy w Banku Millennium nr 02 1160 2202 0000 0000 7045 2838 przed zawarciem umowy sprzedaży.
 6. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium przetargowe.
 7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. o godz. 1000 w sali nr 215 Urzędu Miasta Iławy przy ul. Niepodległości 13.
 8. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 99.500,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Iławy w Banku Millennium Nr 96 1160 2202 0000 0000 6192 1354 w terminie do dnia 25 września 2020 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
 9. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych i wynosi minimum 9.950,00 zł.
 10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Iława.
 11. Warunki nabycia nieruchomości:
 1. Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miejskiej Iława i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem ewentualnych praw wynikających z przebiegu przez nieruchomości sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci.
 2. Gmina Miejska Iława nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za warunki geotechniczne gruntu.
 3. Nieruchomość zbywana jest na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.
 4. Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, w aktualnym stanie zagospodarowania.
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 2. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
 3. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Z dniem podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na Nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z nieruchomością.
 5. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym.
 6. W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.
 7. W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa.
 8. Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.
 1. Zastrzeżenia: Burmistrz Miasta Iławy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, pokój nr 205, tel. 89-6490163.

Pliki do pobrania:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net