19 maja 2020
Zarządzenie Burmistrza Miasta Iławy w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli publicznych

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA IŁAWY
z dnia 18 maja 2020 r,
w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława
w okresie stanu epidemii.

w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława w okresie stanu epidemii. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713), art. 57 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz § 4 d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. 2020 poz. 410 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W okresie stanu epidemii dyrektorzy przedszkoli zobowiązani są do stosowania warunków organizacyjnych i sanitarnych określonych w: powszechnie obowiązujących przepisach prawnych ustanowionych w tym zakresie, wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych 30 kwietnia 2020 na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 2. 1. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o możliwości skorzystania dziecka z usług świadczonych przez przedszkole na podstawie wniosku rodziców, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rodzic dziecka składa w formie elektronicznej do przedszkola, do którego dziecko uczęszczało przed dniem 12 marca 2020 r.

3. W przypadku, gdy do przedszkola wpłynęło więcej wniosków rodziców niż limit dzieci, dla których placówka może zorganizować opiekę w okresie epidemii, dyrektor przedszkola:
1) w pierwszej kolejności przyjmuje dzieci, których rodzice pracują i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu oraz:
a) są pracownikami systemu ochrony zdrowia lub służb mundurowych,
b) są pracownikami handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

2) w drugiej kolejności przyjmuje dzieci, których rodzice pracują i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu oraz spełniają następujące kryteria:
a) dzieci rodziców samotnie wychowujących,
b) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym),
c) dzieci posiadające niepełnosprawne rodzeństwo,
d) dzieci wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica.

3) w trzeciej kolejności dyrektor może przyjąć dziecko na podstawie indywidualnej decyzji, z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej oraz zawodowej rodziców, w związku z brakiem możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem w stanie epidemii.

4) W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci, które dyrektor przyjmuje w pierwszej kolejności zgodnie z ust. 3 pkt 1 przekroczy liczbę dostępnych miejsc, dyrektor stosuje dodatkowo kryteria określone w ust. 3 pkt 2, a następnie w ust. 3 pkt 3.

5) W placówce wychowania przedszkolnego mogą przebywać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

§ 3. Dyrektorzy przedszkoli zobowiązani są do opracowania procedur w zakresie funkcjonowania przedszkoli w okresie epidemii, w tym w szczególności:
1) procedury bezpieczeństwa w przedszkolu,
2) procedury przyprowadzania i odbioru dziecka,
3) procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia,
4) procedury przebywania na świeżym powietrzu,
5) procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, 6) procedury szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:
Linki:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net