22 maja 2020
Segregacja odpadów. Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Dodatkowych informacji udziela Dział Gospodarki Odpadami pod numer telefonu (89) 506-50-12.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO – IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO”

Informujemy, że od dnia 01 czerwca 2020 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”

Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbieranie przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Związek Gmin. Powyższe wynika, z uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” nr XI/26/2020 z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Gmin z dniem 01 czerwca 2020 r. są zobowiązani do:

 1. wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
 2. zawarcia umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości z przedsiębiorstwa prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy, gdzie znajduje się nieruchomość;
 3. poddania się kontrolom prowadzonym przez Związek Gmin w zakresu posiadania umów, o których mowy w ust. 1, i dowodów uiszczania opłat za usługi.

Obowiązek zawarcia umowy dotyczyć będzie:

 • wszystkich przedsiębiorców;
 • instytucji kultury, oświaty, zdrowia, administracji publicznej nie będących obiektami użyteczności publicznej, stanowiących mienie komunalne należące do gmin członkowskich;
 • zarządców ogrodów działkowych;
 • zarządców cmentarzy;
 • zarządców budynków mieszkaniowych, w których znajdują się lokale użytkowe (tzw. nieruchomości mieszane.)

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciele, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Gmin mają obowiązek poinformować Związek Gmin, który na podstawie art. 6 ust. 5Prowadzi rejestr tych umów. Informacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości/nazwę firmy6/nazwę instytucji;
 • adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne;
 • adres siedziby;
 • nazwę firmy odbierającej odpady komunalne;
 • okres obowiązywania umowy;
 • cenę ustaloną w umowie

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do 15 czerwca 2020 roku

 • pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zg-ostroda.pl lub przez ePUAP,
 • listownie na adres: Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda;

Właściciele, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Gmin zobowiązani są nadal przestrzegać zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 2010) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.

Do podstawowych zasad poza opisanymi powyżej należą:

 • opisanie pojemników w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację właściciela nieruchomości (np. nazwa firmy i adres nieruchomości);
 • segregowanie odpadów na 5 frakcji:

◦   papier -  opakowanie z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,

◦   metale i tworzywa sztuczne – tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe,

◦   szkło – odpady opakowania ze szkła

◦   bioodpady – odpady ulegające biodegradacji (w tym odpadki kuchenne i zielone z pielęgnacji terenów zielonych)

◦   odpady zmieszane – pozostałe odpady, nie wymienione wyżej;

 • przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Gminę, na terenie której znajduje się nieruchomość.

Odpady należy segregować do pojemników lub worków o kolorach:

 • Papier -  worek lub pojemnik niebieski z napisem „Papier”
 • Metale i tworzywa sztuczne – worek lub pojemnik żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
 • Szkło – worek lub pojemnik zielony z napisem „Szkło”
 • Bioodpady – pojemnik brązowy z napisem „bio”
 • Odpady zmieszane – pojemnik czarny z napisem „Zmieszane”

Informujemy, że wypełnianie obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać regularnym kontrolom.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości który nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny, która może sięgać nawet 5 000zł.

W przypadku stwierdzenia braku umowy wobec właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Gmin – Zarząd Związku Gmin wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:

 1. obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych,
 2. wysokość opłat wyliczonych z zastosowania stawek, ustalonych na mocy uchwały Zgromadzenia Związku Gmin (stawki maksymalne)
 3. terminy uiszczania opłat,
 4. sposób i terminy udostępnienia pojemników lub zbiorników bezodpływowych, w celu ich opróżnienia lub worków w celu ich odebrania.

Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja jest wydana na okres 1 roku.

Decyzją ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem  daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

W przypadku wydania decyzji, odpady odbierane są przez operatora wyłonionego w drodze przetargu.

Informujemy ponadto, iż w najbliższym czasie Zgromadzenie Związku Gmin określi w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych, przy czym stosuje wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Jednocześnie przypominamy o konieczności niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej do Związku Gmin za okres od dnia 31 maja 2020 r.

Dodatkowych informacji udziela Dział Gospodarki Odpadami pod numer telefonu(89) 506-50-12.

 


Źródło informacji:

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"

ul. Stefana Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda

Pliki do pobrania:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net