6 września 2019
Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza nabór na stanowisko– GŁÓWNY KSIĘGOWY

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie ogłasza nabór na stanowisko pracy – GŁÓWNY KSIĘGOWY

 • Wymiar czasu pracy – 1 etat I.
 • I.Wymagania niezbędne kandydata: Posiada obywatelstwo polskie. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe lub za inne przestępstwo popełnione umyślnie. Spełnia jeden z poniższych warunków: - ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, - ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, - jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, - posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1311).
 • II. Wymagania dodatkowe Komunikatywność w kontaktach służbowych. Sumienność, rzetelność, kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw, Gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Znajomość: zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, przepisów samorządowych, przepisów podatkowych i płacowych, przepisów ZUS oraz sprawozdawczości GUS, przepisów z zakresu o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej znajomość obsługi programów komputerowych, w tym: finansowo- księgowych płacowych Dodatkowym atutem będzie co najmniej 6 miesięczny staż w pracy w instytucji kultury na podobnym stanowisku.
 • III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie rachunkowości instytucji. 
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 4. Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych instytucji kultury. 
 5. Praca w oparciu o najnowsze przepisy prawa finansowego.
 6. Nadzór nad zamówieniami publicznymi.
 7. Naliczanie i prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej oraz rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.
 8. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli zarządczej
 9. Przestrzeganie postanowień i stosowanie w odpowiednim zakresie przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i innych wyżej wymienionych aktów prawnych i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;
 10. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu gminy i innych przychodów;
 11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie;
 12.  Opracowywanie rocznego planu finansowego i czuwanie nad planowym jego wykonaniem oraz sporządzanie niezbędnych korekt planu rocznego;
 13.  Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, monitorowaniem realizacji oraz sprawozdawczością w układzie zadaniowym;
 14. Składanie informacji o realizacji planu finansowego;
 15. Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych;
 16. Nadzór nad sporządzaniem rozliczeń z ZUS oraz urzędem skarbowym;
 17. Nadzór nad funkcjonowaniem kasy jednostki.
 • Warunki pracy: 1 etat (40 godzin tygodniowo). Zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony. Stanowisko pracy zlokalizowane będzie w pomieszczeniu biurowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie.
   
 • IV. Wymagane dokumenty:
  List motywacyjny.
  Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.
  Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę
  Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe, wymienione w pkt. I ust. 4, kserokopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
  Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1311).
  Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
  Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.
  Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego.
 • V Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie, 14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3, lub pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie, ul. Jagiellończyka 3, 14-200 Iława, lub mailem na adres mbp@biblioteka.ilawa.pl w terminie do dnia: 18 września 2019 r. do godziny 14:00 Dokumenty przesłane pocztą tradycyjną lub dostarczone osobistą należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko – główny księgowy”.Aplikacje, które wpłyną po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje w/s konkursu, można uzyskać u dyrektora instytucji osobiście lub telefonicznie pod numerem 89 649 16 18. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora instytucji. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja o wyniku naboru będzie zostanie podana :
– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
– na stronie internetowej www.biblioteka.ilawa.pl
– na tablicy informacyjnej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie.

Linki:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net