6 lutego 2018
Wnioski na dofinansowania proekologiczne

Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i obecnie Urząd Miasta w miarę swoich możliwości planuje usprawnić gospodarkę ekologiczną na ternie Iławy. W tym celu po raz kolejny wdrożone zostały dwa programy dofinansowań:

Dofinansowanie do usuwania azbestu

Informujemy, że w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie do 20 lutego 2018 roku w Kancelarii Urzędu Miasta Iławy (parter, pok. 110) można składać wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z nieruchomości położonych na terenie miasta Iławy.

Dotacje będą udzielane jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Burmistrz Miasta Iławy wyłoni w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który będzie realizował prace związane z w/w zadaniem.

Przewidywany termin wykonania prac związanych z usuwaniem azbestu: maj – wrzesień 2018 r.

Dofinansowanie do wymiany pieców CO na bardziej ekologiczne

Od 2 stycznia 2018 r. można składać wnioski do Burmistrza Miasta Iławy na udzielenie dotacji na wymianę kotłów węglowych na kotły proekologiczne. Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.bip.umilawa.pl (zakładka Ochrona środowiska - dotacje do wymiany kotłów grzewczych) lub w pokoju 218 w iławskim Ratuszu.

Dotacja obejmuje nakłady finansowe poniesione na:

  1. zakup urządzeń grzewczych opalanych paliwem gazowym, olejowym, paliwem stałym oraz innych urządzeń grzewczych wykorzystujących energię elektryczną, zamontowanych po raz pierwszy - 2 000,00 zł dla budynku jednorodzinnego lub jednego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
  2. zakup węzła cieplnego – w przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej - 5 000,00 zł dla budynku jednorodzinnego lub wspólnoty mieszkaniowej.

Dotacje skierowane są wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w danym lokalu lub budynku mieszkalnym

Osoba do kontaktu: Bogusława Bandelewska, tel. (89) 649 01 56, pok. 218.

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net