Rzeka Iława - potencjał turystyczny i ochrona jej bioróżnorodności
15 września 2020
Rzeka Iława - potencjał turystyczny i ochrona jej bioróżnorodności

Iława, to nowoczesne miasto, które stawia na zrównoważony rozwój. Jego siłą napędową jest połączenie ogromnego potencjału turystycznego niebiesko-zielonej wstęgi rzeki Iławki z jej naturalnymi zasobami i uwarunkowaniami przyrodniczo-krajobrazowymi. Przejawem takiej filozofii jest realizacja przez samorząd Iławy przedsięwzięcia pn. „Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki – etp III”. Jest ono współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stosowną umowę Gmina Miejska Iława podpisała z Województwem pod koniec czerwca ubiegłego roku. Główny cel, jaki przyświeca realizacji Projektu, koncentruje się na zachowaniu ciągłości i ochronie środowiska przyrodniczego w obrębie korytarza ekologicznego - doliny rzeki Iławki w Iławie. Koszt realizacji całego przedsięwzięcia opiewa na 7 mln zł, z czego 85% współfinansują środki budżetu Unii Europejskiej.

Występujące na obszarze realizacji Projektu cenne zasoby stanowi naturalna roślinność, szuwary, tereny zakrzaczone, podmokłe. Tworzą one przestrzeń, z elementami stanowiącymi schronienie dla zwierząt, miejsca rozrodu, a także zapewniającą dostęp do pokarmu. Są też szlakiem przemieszczania się organizmów i miejscem ich wzajemnych kontaktów.

Jednocześnie przestrzeń powiązana jest funkcjonalnie z istniejącym zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym wzdłuż wcześniejszych odcinków rzeki, które przyciąga coraz większą liczbę użytkowników. Użytkownicy poszukując miejsc do wypoczynku i rekreacji w obszarze projektu – powodują jego degradację. Ponieważ obszar objęty projektem usytuowany jest w rejonie, wykorzystywanym rekreacyjnie, tu też kierowany jest ruch turystyczny. Powoduje to, że jest on narażony jest na silną presję ze strony użytkowników w szczególności turystyki i rekreacji. Stworzony układ ścieżek kanalizuje ruch i ogranicza dostęp do brzegów Iławki (odsunięcie trasy), penetrację terenu, zaśmiecanie i dewastację, co mogłoby doprowadzić do nieodwracalnych zmian i utraty na znaczeniu i statusu ochrony rzeki.

Przyjęty zakres przedsięwzięcia oraz konkretne rozwiązania techniczne pozwolą na zahamowanie postępującej degradacji doliny rzeki Iławki na terenie miasta – naturalnego korytarza ekologicznego, wynikającej ze znaczącego dopływu zanieczyszczeń i niezorganizowanego składowania odpadów.

Przekształcone już elementy terenu, istniejące przejścia i przedepta zostaną wykorzystane w inwestycji, dzięki czemu w minimalnym zakresie zajmuje się nową przestrzeń. Ciągi poprowadzono również w taki w taki sposób by zminimalizować wycinkę drzew, ograniczyć dostęp do brzegów rzeki by ograniczyć zniszczenie cennego szuwaru, ale jednocześnie stworzyć osobom odwiedzającym możliwość poznania wartościowej przestrzeni i znajdujących się tu gatunków.

W celu zwiększenia świadomości ekologicznej użytkowników terenu powstaną elementy edukacyjne w postaci tablic dydaktycznych, informujące o wartości przyrodniczej terenu, występujących gatunkach flory i fauny oraz znaczeniu korytarzy ekologicznych dla różnorodności zwierząt i dla samego człowieka, dobrych praktykach w celu zachowania różnorodności biologicznej terenu. Rozmieszczone zostaną w najważniejszych miejscach zagospodarowywanej przestrzeni, przy ciągach.

Pomarańczowy baner z napisem ma-adoracji.gov.pl przekierowujący na stronę ma-adoracji.gov.pl

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net