Iława podpisuje kolejny kontrakt w ramach adaptacji do zmian klimatu
30 czerwca 2020
Iława podpisuje kolejny kontrakt w ramach adaptacji do zmian klimatu

W ostatnich latach nie da się nie zauważyć jak prężnie rozwija się Iława. Postępujące procesy urbanizacji, nie zawsze zważają na dynamicznie zmieniający się klimat. Obecnie obserwujemy, iż nawet kilkuminutowe deszcze nawalne, w zderzeniu ze szczelnymi nawierzchniami, które są nieodłącznym elementem rozwoju miast, mogą powodować poważne zniszczenia mienia, inne szkody materialne i środowiskowe.

Niechcianym, lecz niestety nieodłącznym efektem rozwoju miasta, jest jego osuszanie. Władze samorządowe Iławy zauważają ten problem i podejmują działania, dostosowujące procesy inwestycyjne do zachodzących zmian w klimacie.
Próbując zmienić modelowe podejście do planowania i realizacji procesów inwestycyjnych, za które sam jest odpowiedzialny, Samorząd Miasta Iławy postawił na retencję wód opadowych, przy wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań środowiska (zagłębień, zbiorników i cieków wodnych). Efektem powyższych działań stała się, trwająca już od ponad 2 lat, realizacja zadań wchodzących w skład Projektu pn. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy. Umowę o dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia, Gmina Miejska Iława podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w dniu 27 czerwca 2019 r. Współfinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość projektu ogółem, to nieco ponad 10 mln zł. Wysokość dofinansowania opiewa na 6,53 mln zł.
Główne cele tego projektu to 1. Zwiększenie retencji wód opadowych poprzez wykorzystanie metod naturalnych do celów retencyjnych, przebudowę oraz budowę nowych zbiorników retencyjnych oraz 2. Zwiększenie zabezpieczenia przed zagrożeniami wywołanymi zmianą klimatu (podtopienia, zalania w wyniku ulewnych opadów) poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej i usprawnienie systemu gospodarki wodami opadowymi.
W Iławie występują tereny, które nie są wyposażone w sieci kanalizacji deszczowej. Są to między innymi tereny rozwojowe, na których planowana jest budowa nowych budynków wielo- i jednorodzinnych. Tak jest w przypadku dużego terenu (50,3 ha) po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego, który jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną, z usługami nieuciążliwymi. Wobec zagrożenia, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne – nawalne lub długotrwałe deszcze – bez możliwości odprowadzenia wód opadowych z terenu dróg i parkingów powstającego osiedla, istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych zalań i podtopień.
W dniu 30.06.2020r. Burmistrz Miasta Iławy podpisał umowę na realizację kolejnego zadania, będącego elementem powyższego Projektu, a mianowicie na budowę kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych). Cały kontrakt będzie realizowany w okresie 2020-2021, przez firmę DROMO z Ostródy, za kwotę 3.322.458,20 zł. W efekcie tego kontraktu powstanie: kanalizacja deszczowa grawitacyjna o łącznej długości 3 941 m, osadniki z separatorami dla wyznaczonych dwóch zlewni na tym terenie, dwa wyloty: do rzeki Iławki - Φ1200mm oraz do jeziora Iławskiego - Φ800mm.

 

Zielony baner z białym napisem www.mapadotacji.gov.pl przekierowujący na stronę

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net