Co z tym handlem?
24 lipca 2019
Co z tym handlem?

W związku z zamieszaniem trwającym wokół sprawy handlu na "Manhattanie" pod koniec czerwca w Urzędzie Miasta Iławy odbyło się spotkanie, którego celem było doprecyzowanie zasad dotyczące rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej owoców sezonowych oraz produktów zwierzęcych na terenie Iławy.

W spotkaniu udział wzięli Jolanta Labiś - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej wraz z asystentem Sekcji Higieny Żywności, Joanną Luba, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii - Waldemar Labiś, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie - Mariola Wyszyńska oraz Ewa Wojciechowska, a także Kamil Stępniak z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. W rozmowach udział wzięli także przedstawiciele Rady Miejskiej w Iławie oraz lokalni przedsiębiorcy.

W skrócie prezentujemy wnioski ze spotkania i co oznacza to dla miejskich handlarzy:

  • Rolniczy handel detaliczny i sezonowa sprzedaż owoców i warzyw z obiektów ruchomych i tymczasowych może być prowadzona zarówno przez przedsiębiorców jak też producentów rolnych i działkowców, w wyznaczonym miejscu, tj. na targowisku miejskim, a także na terenach ujętych w uchwale Rady Miejskiej w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do handlu.
  • Miejscem handlu może być również teren nienależący do Gminy Miejskiej Iława, a dzierżawiony przez przedsiębiorcę na podstawie umów.
  • Osoby zajmujące się sprzedażą produktów spożywczych, muszą mieć aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do pracy w kontakcie z żywnością (owoce, warzywa, jaja, miód). W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, niezbędne jest posiadanie stosownego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz uzyskanie od PPIS decyzji w sprawie zatwierdzenia oraz wpisu do rejestru stoiska tymczasowego lub obiektu ruchomego.
  • Dostawy bezpośrednie (tj. wyłącznie przez producenta) dotyczą producentów małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej osobom fizycznym – indywidualnym, np. na targowiskach, placach targowych, w bramach własnych gospodarstw rolnych, jak również lokalnym sklepom i zakładom gastronomicznym (np. restauracje, bary, stołówki szkolne). Ponadto producent ma obowiązek zarejestrować swoją działalność u Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i uzyskać stosowne zaświadczenie.
  • Sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego przez bezpośrednich producentów musi być zgłoszona do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. PIW wydaje stosowną decyzję administracyjną, w której zostaje określony zakres prowadzonej działalności, daje ona podstawy do wprowadzenia produktu żywnościowego do handlu. Rolniczy handel detaliczny dotyczy rolników, którzy zgodnie z prawem mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego.
  • W przypadku handlu produktami pochodzącymi od osób trzecich mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, która podlega rygorom skarbowym i musi być rozliczana z organami podatkowymi i mieścić się w prawach pracy.

W sytuacji niespełnienia ww wymagań, właściwe służby mogą nałożyć kary na osoby sprzedające sezonowo żywność, które nie dochowają warunków sanitarnych prowadzonej przez siebie sprzedaży. Ponadto, służby skarbowe mogą dokonywać doraźnych kontroli miejsc handlu w Iławie i dzięki temu możliwe jest zweryfikowanie osób, które zamiast deklarowanej sprzedaży bezpośredniej, prowadzą działalność gospodarczą. Rolniczy handel detaliczny jest bowiem działalnością dedykowaną tylko do producentów rolnych, w związku z tym osoby, które nie mogą prowadzić takiej sprzedaży narażają się na konsekwencje karno-skarbowe.

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net