NABORY
25 czerwca 2019
NABORY

W ostatnim czasie w iławskim magistracie pojawiły się dwa ogłoszenia o naborze na ciekawe stanowiska. Jedno z nich to Inspektor ds. Zamówień Publicznych, a drugie to... Prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej w Iławie! Szczegóły poniżej.

Inspektor ds. zamówień publicznych

I. Kandydat na stanowisko powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie,
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
  5) staż pracy - minimum 3 lata,
  6) minimum 2-letnie, udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  7) wykształcenie – wyższe.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1) znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw:
      a) Prawo zamówień publicznych,
      b) o samorządzie gminnym,
      c) Kodeksu postępowania administracyjnego,
      d) o pracownikach samorządowych,
      e) o finansach publicznych,
      f) o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  2) doświadczenie zawodowe: wskazane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
  3) predyspozycje osobowościowe – kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy,
  4) inne:
      a) wykształcenie kierunkowe z zamówień publicznych,
      b) biegła obsługa komputera – znajomość pakietu biurowego Microsoft Office.
II. 1. Podstawowy zakres obowiązków służbowych:
 1. Koordynowanie zamówień publicznych w Urzędzie i organizowanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, ogłaszanych i bezpośrednio nadzorowanych przez Burmistrza jako kierownika zamawiającego,
 2. Prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu i wdrażanie w życie zmian w obowiązujących przepisach z zakresu zamówień publicznych,
 3. Czuwanie nad właściwym przebiegiem procedur określonych przepisami ustawy realizowanych przez
  Wydziały,
 4. Przygotowywanie propozycji organizacji systemu zamówień publicznych w Urzędzie,
 5. Przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez przedstawianie:
      a)propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia,
      b)projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z projektem umowy,
      c) projektu zaproszenia do udziału w postępowaniu zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę,
      d) projektu ogłoszenia wymaganego dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 6. Prowadzenie dokumentacji postępowania określonej w ustawie i przepisach odrębnych,
 7. Realizowanie czynności zmawiającego w ramach procedur odwoławczych przewidzianych w ustawie,
 8. Przekazywanie do publikacji ogłoszeń w mediach, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej,
 9. Przekazywanie po zatwierdzeniu przez Burmistrza SIWZ, wniosków, ogłoszeń informacji i odpowiedzi oraz innych dokumentów przygotowywanych przez Komisję Przetargową,
 10. Przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawach zamówień publicznych,
 11. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 12. Obsługa organizacyjno-techniczna Komisji Przetargowej.
 2. Zakres odpowiedzialności pracownika:
 Pracownik odpowiedzialny jest za:
 1. Ochronę danych osobowych zgromadzonych na stanowisku oraz tych, do których pracownik ma dostęp.
 2. Przestrzeganie przepisów KPA, ustaw i innych przepisów prawnych związanych z zakresem czynności oraz instrukcji kancelaryjnej.
 3. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji i rzetelność wpisów.
 4. Prawidłowe przygotowanie i zdawanie akt do archiwum.
 5. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1458 z późn. zm.) w zakresie powierzonych zadań.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe,
 2. praca w wymiarze 1 etatu.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Iławy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

III. Oferta powinna zawierać:
 1. Wymagane dokumenty niezbędne:
  1) wypełniony kwestionariusz osobowy,
  2) kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
  3) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
  4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
  5) oświadczenie lub kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta Iławy.”.
 2. Dokumenty dodatkowe:
  1) list motywacyjny,
  2) życiorys (CV),
  3) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora – Stanowisko ds. Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 02 lipca 2019r. do godziny 15 00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
V. Informacje dodatkowe
 1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
  1) informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
  2) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.
 2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
 3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.

Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki do pobrania dostępne na stronie BIP - link.

 

Prezes

Rada Nadzorcza Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Iławie poszukuje doświadczonego i ambitnego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 
a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
5) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
6) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
7) brak ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
 
PRZESŁANKI NEGATYWNE KANDYDATA
Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
b. Wymagania dodatkowe:
Preferowani będą kandydaci, którzy wykażą się:
 1. posiadaniem certyfikatu kompetencji zawodowych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.);
 2. znajomością przepisów, a w szczególności z zakresu: transportu drogowego, publicznego transportu zbiorowego, prawa pracy, Kodeksu spółek handlowych, prawa zamówień publicznych, samorządu gminnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 3. ukończonymi kursami lub szkoleniami z zakresu zarządzania spółkami kapitałowymi;
 4. ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi lub pokrewnych;
 5. predyspozycjami osobowościowymi w postaci: kreatywności, zdolności do pracy w zespole, wysokim poziomem komunikacji interpersonalnej, umiejętnością planowania i organizacji pracy, identyfikowania się ze spółką, sumiennością, samodzielnością;
 6. znajomością języka obcego, zwłaszcza angielskiego.
III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 1. curriculum vitae ze zdjęciem oraz zawierające przebieg nauki, pracy zawodowej, numer telefonu do kontaktu lub adres mailowy;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopię dyplomu potwierdzającą ukończenie studiów wyższych lub uzyskanie wykształcenia wyższego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
 4. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w rozdziale I ust. 1 punkty 5 i 6 - mogą być kserokopie dokumentów (między innymi świadectwa pracy, akty powołania, w przypadku kandydata pozostającego w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia), wypisy ze stosownych ewidencji lub rejestrów potwierdzające wykonywanie działalności gospodarczej – w przypadku kserokopii dokumentów mogą być one poświadczone za zgodność przez kandydata;
 5. oświadczenia kandydata o:
  a) posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  b) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  c) niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  d) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w gminnych spółkach prawa handlowego;
  e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby  przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;
 6. opracowaną na piśmie koncepcję funkcjonowania i rozwoju spółki;
 7. w przypadku kandydata posiadającego certyfikat kompetencji zawodowych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.) oryginał lub jego kserokopia potwierdzona za zgodność przez kandydata.
VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. Termin:
2019-07-08 15:00:00
 
b. Sposób:
Zgłoszenie można przesłać pocztą na adres: Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Iławie ul. Wojska Polskiego 29, 14-200 Iława, lub złożyć osobiście w siedzibie spółki, w zamkniętej podpisanej kopercie z dopiskiem ”Konkurs na kandydata na Prezesa Zarządu ZKM Iława Sp. z o. o.”, w terminie do dnia 8 lipca 2019 r. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby spółki.
 
c. Miejsce:
Zgłoszenie można przesłać pocztą na adres: Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Iławie ul. Wojska Polskiego 29, 14-200 Iława, lub złożyć osobiście w siedzibie spółki, w zamkniętej podpisanej kopercie z dopiskiem ”Konkurs na kandydata na Prezesa Zarządu ZKM Iława Sp. z o. o.”, w terminie do dnia 8 lipca 2019 r. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby spółki.

Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki do pobrania dostępne na stronie BIP - link.

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net