Wystartował nabór na małe granty
31 marca 2021
Wystartował nabór na małe granty

Nabór ofert obejmuje wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Iława w obszarach:

  • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pięlegnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym/działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219),
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzidzictwa kulturowego

Łaczna pula środków w powyższych obszarach wynosi: 41 500,00 zł

Szczegółowe informacje

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net