Trzeba zmienić sposób myślenia o mieście!
9 listopada 2020
Trzeba zmienić sposób myślenia o mieście!

Miasto to złożona struktura czasoprzestrzenna, to nie tylko miejsce zamieszkania, pracy i odpoczynku. Miasto to strefa wielu aktywności, pole konfrontacji różnych interesów, splot wizji i zaniechań, czasem alchemiczne laboratorium. To przede wszystkim żywy organizm, którego siłą napędową są wszyscy mieszkańcy miasta, świadomi swoich praw i obowiązków wobec wspólnoty i mienia jej powierzonego.

Taki kierunek myślenia o mieście i jego rozwoju przyświecał burmistrzowi Iławy Dawidowi Kopaczewskiemu w momencie podjęcia decyzji o utworzeniu w strukturze Urzędu Miasta stanowiska Pełnomocnika Burmistrza Miasta Iławy ds. Przestrzeni Publicznej (PPP). Na stanowisku tym w czerwcu 2020 roku zatrudniony został dr Wiesław Skrobot.

Co należy do zadań pełnomocnika?
Jego rolą jest przede wszystkim konsultowanie inwestycji miejskich pod kątem potrzeb mieszkańców oraz wdrażanie zrównoważonego podejścia do projektowania przestrzeni publicznych. Ponadto jego zadania koncentrują się na analizie potencjałów obszarów miejskich, działaniu na rzecz ochrony walorów krajobrazowych i estetyki przestrzeni publicznych, a także prowadzeniu spraw związanych z utworzeniem muzeum. Dodatkowym zadaniem jest inicjowanie procesów rewitalizacji terenów miejskich.

Kim jest nowy pełnomocnik burmistrza?
Dr Wiesław Skrobot posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie działań miastotwórczych. W latach 2000-2002 brał udział w międzynarodowym projekcie Tempus-Phare „Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast”, realizowanym przez Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na polsko-niemieckim pograniczu, jak też w Austrii, Czechach i Słowacji. Uczestniczył też aktywnie w skandynawskim projekcie „Culture and Nature – Developing conservation”, realizowanym w Szwecji, Danii i Norwegii przez Nordic Centre for Spatial Development NORDREGIO w Sztokholmie. W latach 2000-2003 i 2010-2015 pracował na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu jako wykładowca na kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna, specjalność: Rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich. W uznaniu swej wiedzy w 2001 roku otrzymał dwuletnie stypendium naukowe rządu federalnego Niemiec w programie Europa Fellows, które realizował na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Od 2010 roku jest wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w ramach Studium Podyplomowego „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego – miasto historyczne”, jak też konsultantem prac seminaryjnych i dyplomowych studentów Politechniki Warszawskiej. W zakresie muzealnictwa jest absolwentem studiów muzealniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1996 r.). W latach 1994-1995 przygotował pierwszą koncepcję Muzeum Pogranicza Kulturowego „Pomedian” w Iławie, a w latach 1997-1999 przygotował i zrealizował wystawę stałą oraz stworzył podstawy organizacyjne Muzeum Regionalnego w Ostródzie. W latach 2008-2010 przygotował podstawy organizacyjne Muzeum Regionalnego w Iławie, doprowadzając proces muzeotwórczy do uzgodnionego projektu siedziby muzeum wraz z pozwoleniem na budowę. W roku 2016 został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na trzyletnią kadencję do dziewięcioosobowej Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Od 2014 roku jest ekspertem i sekretarzem inicjatywy muzealniczej „Dziedzictwo i Rozwój – Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego”, realizowanej pod patronatem Związku Powiatów Polskich.

Jaką perspektywę dla Iławy ma nowy pełnomocnik?
Iława jest miastem średniej wielkości, którego przestrzeń, podobnie jak wielu innych miast polskich została zdeformowana w czasach PRLu i okresie zmian ustrojowych lat 90. XX wieku. Po latach bardziej intuicyjnego niż strategicznego rozwoju potrzebna jest zmiana podejścia do problematyki miejskiej- mówi Wiesław Skrobot. Na dość typowe kwestie, związane z inwestowaniem, poprawą infrastruktury i sprawnością komunikacyjną miasta, nakładają się obecnie coraz mocniej problemy wynikające ze zmian klimatu i sytuacją okołopandemiczną. Do tego, by uzyskać obraz całościowy czekających miasto i jego mieszkańców wyzwań, konieczne jest uwrażliwienie wszystkich interesariuszy na deficyty i potencjały przestrzeni miejskiej. Aby taki proces wywołać, potrzebna jest edukacja. Stąd jednym z pierwszych i zasadniczych moich zadań jako Pełnomocnika Burmistrza Miasta Iławy ds. Przestrzeni Publicznej będą aktywności w postaci kameralnych prezentacji i debat publicznych, spacerów badawczych i warsztatów terenowych dla mieszkańców - dodaje Skrobot.

Jakie są zatem najbliższe plany PPP dla Iławy?
Celem zaplanowanych przeze mnie działań ma być poruszenie uważności mieszkańców, jak też wywołanie refleksji na temat potrzeby zmian w gospodarowaniu dobrem publicznym, jakim jest przestrzeń miasta - wyjaśnia Skrobot. Aktywność ta została zainaugurowana spotkaniem w Centrum Aktywności Lokalnej w dniu 7 października 2020 roku zatytułowanym „Krajobraz mojego miasta”. Spotkanie zorganizowano w CALu, ponieważ właśnie ta lokalizacja, bezpośrednie sąsiedztwo kompleksu mieszkalnego przy ul. Jasielskiej powinna stać się punktem wyjścia do publicznej debaty na temat zrównoważenia potencjałów rozwojowych Iławy i likwidacji deficytów funkcji miastotwórczych w szeroko pojętym strategicznym centrum miasta. PPP od początku swego zatrudnienia prowadzi prospekcję terenową przestrzeni miasta, mającą na celu inwentaryzację pozornie ukrytych potencjałów przestrzennych, które - po wprowadzeniu do nich nowych funkcji - mogą stać się potencjałami rozwojowymi i wybudzić procesy synergii w strukturze miasta. Chciałbym, aby mimo trudności spowodowanych pandemią koronawirusa, efekty prowadzonych działań trafiły do mieszkańcom Iławy wszelkimi dostępnymi kanałami informacyjnymi. W miarę możliwości będę chciał zaprosić iławian do udziału w aktywnościach również w formule hybrydowej- dodaje Skrobot.

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net